logo esf eu oplzz podporujeme

Projekty Úřadu vlády ČR realizované s finanční podporou strukturálních fondů EU

Úřad vlády ČR Odbor informatiky požádal o finanční podporu pro své projekty ze dvou strukturálních fondů a jejich dvou operačních programů. V rámci programového období 2007-2013 využívá spolufinancování z Evropského sociálního fondu (ESF) a jeho Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) a dále využívá spolufinancování z Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF) a jeho Integrovaného operačního programu (IOP).

Jedná se o následující projekty:

Analýza modernizace systému elektronických knihoven ÚV ČR v rámci projektu ODok

Odbor informatiky Úřadu vlády ČR se ucházel ve výběrovém řízení v rámci výzvy č. 32 – Provádění analýz veřejné správy k navrhování realizace postupů a činností vedoucích k naplnění cílů strategie Smart Administration z OP LZZ o finanční podporu jím předloženého individuálního projektu Analýza modernizace systému elektronických knihoven ÚV ČR v rámci projektu ODok. Dotace na realizaci projektu byla schválena v celkové hodnotě 2.747.767,- Kč.

Předmětem projektu je vytvoření úvodní analýzy k modernizaci informačního systému Oběhu dokumentů – ODok (projekt č. 67 - "Úprava informačního systému Oběhu dokumentů mezi ústředními orgány státní správy, Parlamentem, Kanceláří prezidenta republiky a Sbírkou zákonů v návaznosti na systém datových schránek a projekt e-Legislativa" z usnesení vlády ČR č. 536/2008, vedoucí ke zlepšení výkonu ústřední státní správy, optimalizaci výměny informací potřebných pro činnost vlády i pro legislativní procesy a zajištění kvalitní formalizované odborné organizační a technické podpory všem účastníkům těchto procesů. Analytický projekt byl dekomponován do několika projektových úloh vztahujících se k řízení projektu, získání podkladů, legislativnímu procesu, procesu eKLEP, ukládání obsahu, komunikaci, analýze rizik, provozním podmínkám a prezentaci.

Příjemcem finanční podpory je Úřad vlády ČR - Odbor informatiky. Projekt bude spolufinancován z Evropského sociálního fondu – Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost. Celková výše finanční podpory je 2.747.767,- Kč. Příspěvek ze státního rozpočtu činí 412.165,05 Kč. Plánovaná doba realizace projektu je rok 2010.

Přizpůsobení spisové služby ÚV ČR systému datových schránek a vytvoření centrál. úložiště el. dok.

V rámci výzvy č. 03 - kontinuální - Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě požádal Úřad vlády ČR o finanční podporu jím předloženého individuálního projektu Přizpůsobení spisové služby ÚV ČR systému datových schránek a vytvoření centrál. úložiště el. dok. Dotace na realizaci projektu byla schválena v celkové hodnotě 3.540.000,- Kč.

Cílem projektu byla komplexní úprava spisové služby Úřadu vlády ČR, jejíž potřeba vycházela z obecné změny v systému komunikace mezi subjekty veřejné i soukromé správy ve smyslu její elektronizace a související legislativy (zákon č. 300/2008 Sb). V rámci projektu bylo implementováno nejen napojení datové schránky na spisovou službu ÚV ČR, ale také došlo ke změně vnitřního nastavení spisové služby tak, aby komunikace byla automatizována v plné míře a Úřad vlády ČR mohl efektivně komunikovat s ostatními uživateli datových schránek. Došlo také k vytvoření centrálního datového úložiště, který je podčástí „Modernizace ODok“, který byl realizován v rámci následujícího projektu. Konkrétní technologické řešení bylo vybráno na základě podrobné analýzy stávající situace a zahrnuje propojení všech relevantních systémů.

Příjemcem finanční podpory je Úřad vlády ČR - Odbor informatiky. Projekt byl spolufinancován z ERDF – Integrovaného operačního programu. Celková výše finanční podpory je 3.458.020,40 Kč. Příspěvek ze státního rozpočtu činí 518.703,10Kč.

Projekt byl ukončen v souladu s plánem a od roku 2011 je Spisová služba využívána při každodenní práci zaměstnanců Úřadu vlády.

Úprava Informačního systému ODok

V rámci výzvy č. 07 - Elektronizace služeb veřejné správy byla Úřadu vlády ČR schválena dotace na individuální projekt Úprava Informačního systému ODok. Dotace na realizaci projektu byla schválena v celkové hodnotě 50.500.000,- Kč.

Hlavními důvody pro realizaci projektu jsou: (1) zvýšení technické efektivity legislativního procesu, podpora procesu přípravy materiálů pro jednání vlády a distribuce projednaných materiálů, formalizace a zprůhlednění relevantních procesů a (2) usnadnění práce PSP ČR a Senátu ČR předáváním dokumentů vlády v elektronické podobě. S ohledem na výše uvedené je nezbytné doplnit existující pravidla a vytvořit ucelenou soustavu standardů, pravidel, metod, pracovních postupů a prostředků automatizované podpory oběhu, prezentace a publikace dokumentů se zaměřením na dokumenty ústředních orgánů státní správy a parlamentu a implementovat tuto soustavu s využitím autority vlády a s pomocí prostředků moderních informačních technologií. Projekt vytvoří nové služby a technické prostředky a zmodernizuje stávající systém ODok tak, aby došlo k dosažení stanovených cílů a zároveň nebylo ohrožena úroveň poskytovaných služeb. Bude zejména provedena:

Příjemcem finanční podpory je Úřad vlády ČR - Odbor informatiky. Projekt bude spolufinancován z ERDF – Integrovaného operačního programu. Celková výše finanční podpory 50.500.000,- Kč. Příspěvek ze státního rozpočtu činí 7.575.000 Kč. Plánovaná doba realizace projektu je konec roku 2013.


Vláda ČR (c) 2010

Valid HTML 4.01 Transitional